دانلود فایل


شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه¬گذاران نسبت به اعلان سود - دانلود فایلدانلود فایل شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اعلان سود

دانلود فایل شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه¬گذاران نسبت به اعلان سود
فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده.........................................................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-4-1 هدف اصلی............................................................................................................................................................5
1-4-2 اهداف فرعی...........................................................................................................................................................5
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق
2-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................11
2-2 مبانی نظری ......................................................................................................................................................................11
2-2-1 تأمین مالی خارج از ترازنامه ...............................................................................................................................11
2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ....................................................................................................12
2-2-1-1-1 اجاره­های عملیاتی.... ..................................................................................................................12
2-2-1-1-2 فروش حساب­های دریافتنی ........................................................................................................13
2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژه­های خاص.................................................................................................13
2-2-1-1-4 برون سپارری .............................................................................................................................. 14
2-2-1-1-5 تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار .................................................................................................... 14
2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه....................................................................................15
2-2-1-2-1 تاثیر نسبت­های اهرمی .................................................................................................................15
2-2-1-2-2 تاثیر نسبت­های سود و زیانی و نسبت­های سودآوری .................................................................15
2-2-1-2-3 بازده دارایی­ها ..............................................................................................................................16
2-2-2 واکنش سرمایه­گذاران ...........................................................................................................................................17
2-2-2-1 نظریه بازار کارا ....... .................................................................................................................................17
2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ........................................................................................................................ ..........18
2-2-2-2-1 مشخصه­های تئوری مالی رفتاری...................................................................................................19
2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی ...........................................................................................................19
2-2-3 اعلان سود ..............................................................................................................................................................21
2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات .................. ..................................................................................................................21
2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی ................................... ....................................................................................................21
2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود ....................................................23
2-3 پیشینه­یژوهش...................................................................................................................................................................24
3-3-1 بخش اول: پیشینه­ی پژوهش­های تأمین مالی خارج از ترازنامه............................................................................24
3-3-1-1 پیشینه پژوهش­های خارجی ...................................................................................................................24
3-3-1-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی...................................................................................................................26
3-3-2 بخش دوم: پیشینه­ی پژوهش­های وانش سرمایه­گذاران .......................................................................................26
3-3-2-1 پیشینه پژوهش­های خارجی ...................................................................................................................26
3-3-2-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی...................................................................................................................30
3-3-3 بخش سوم: پیشینه­ی پژوهش­های اعلان سود......................................................................................................33
3-3-3-1 پیشینه پژوهش­های خارجی ...................................................................................................................33
3-3-3-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی...................................................................................................................35
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ..............................................................................................................................................................................39
3-2 روش­شناسی پژوهش........................................................................................................................................................39
3-3 جامعه آماری ...................................................................................................................................................................40
3-4 روش گردآوری داده­ها ....................................................................................................................................................41
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها .............................................................................................................................................41
3-6 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها ....................................................................................................................................41
3-7 روش­های آماری آزمون فرضیه­ها ...............................................................................................................................................42
3-7-1 آمار توصیفی .......................................................................................................................................................42
3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده­های پژوهش ................................................................................................42
3 -7-3 داده­های پانل (داده­های تابلویی) .......................................................................................................................42
3-7-4 آزمونF لیمر ......................................................................................................................................................42
3-7-5 آزمون هاسمن .....................................................................................................................................................44
3-7-6 مدل اثرات ثابت...................................................................................................................................................44
3-7-7 مدل اثرات تصادفی .............................................................................................................................................45
3-7-8 ضریب تعیین .......................................................................................................................................................47
3-7-9 مدل­های رگرسیون ..............................................................................................................................................48
3-7-10 اساسی رگرسیون ...............................................................................................................................................49
3-7-11 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ...........................................................................................................49
3-7-12 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون ........................................................................................................49
3-7-13 آزمون معنادر بودن ضرایب ..............................................................................................................................50
3-7-14 آزمون خود همبستگی جملات خطا .................................................................................................................50
3-7-15 مفهوم سطح معناداری ....................................../........................................................................................................50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................52
4-2 آمار توصیفی ....................................................................................................................................................................52
4-3 تحلیل فرضیه­های تحقیق .................................................................................................................................................54
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................59
5-2 نتیجه­گیری .......................................................................................................................................................................59
5-3 پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................................................60
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل ازپژوهش) ...............................................................................................................60
5-3-2 پیشنهادها برای تحقیق­های آتی .............................................................................................................................61
5-4 محدودیت­های تحقیق .....................................................................................................................................................62
منابع و مأخذ ............................................................................................................................................................................63
منابع فارسی .............................................................................................................................................................................64
منابع لاتین ...............................................................................................................................................................................66
ضمائم و خروجی نرم افزار ...................................................................................................................................................68 Abstract .....................................................................................................................................................I
فهرست جداول شماره صفحه
جدول 2-1 ارتباط تأمین مالی خارج از ترازنامه با نسبت­های مالی..........................................................................................15
جدول 3-1 چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه............................................................................................................40
جدول 4-1 یافته­های توصیفی پژوهش ......................................................... .........................................................................52
جدول 4-2 بررسی نرمال بودن داده­های مطالعه.......................................................................................................................54
جدول 4-3 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه اول ...............................................................................56
جدول 4-4 خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه دوم ...............................................................................57
چکیده:
یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد؛ که شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی خود را افزایش می­دهد. همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. باتوجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه­گذاران به این نسبت، به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. در این پژوهش، تعداد 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی 1387 تا 1392 انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توه به ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. همچنین از نظر داده­ها، کمی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی می­باشد. روش برآورد مدل بر اساس داده­های تلفیقی بوده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده­های مقطعی می­باشد. برنامه نرم افزاری مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Eviews8 می­باشد. در این پژوهش از اجاره عملیاتی به عنوان ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است و نتایج حاصل از دو فرضیه پژوهش بیانگر آن است که اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد. اما در فرضیه دوم، اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به بازده مجموع دارایی­ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.


اجاره عملیاتی


واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود


عدم تقارن اطلاعات


بازده مجموع دارایی ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سود آوری | عمران

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی ... مالی خارج از ترازنامه بر ... نسبت به اعلان سود ...

شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس ...

... نسبت به سود هر سهم تاثیر ... به تأمین کنندگان مالی ... از دیدگاه سرمایه‌گذاران ...

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – دانلود پایان نامه و ...

... تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود ... بر ...

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – دانلود پایان نامه و ...

... تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود ... بر ...

حسابداری و تفکر ناب - مدیریت سود

این رسوایی ها تاثیر بسیار ژرفی بر ... مدیریت سود, تامین مالی خارج از ... نسبت به سود ...

راهبرد مدیریت مالی - فهرست مقالات

بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر ... سود نقدی و ...

شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس ...

... نسبت به سود هر سهم تاثیر ... به تأمین کنندگان مالی ... از دیدگاه سرمایه‌گذاران ...

تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه سرمایه گذاران نهادی و ...

... که سرمایه گذاران نهادی بر ... در تامین مالی تاثیر ... از نسبت بدهی کوتاه مدت به ...

شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس ...

... نسبت به سود هر سهم تاثیر ... به تأمین کنندگان مالی ... از دیدگاه سرمایه‌گذاران ...

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – دانلود پایان نامه و ...

... تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود ... بر ...

پایان نامه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نظام بازاریابی برند ...

۲-۲-۲۹ مسیر مستقیم از رضایت برند به اعتماد بر ... تأثیر رسانه های جمعی بر ... خارج از ...

کیفیت سود | عمران

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی ... مالی خارج از ترازنامه بر ... نسبت به اعلان سود ...

حسابداری - پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری

71. بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381. 72.

راهبرد مدیریت مالی - فهرست مقالات

بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر ... سود نقدی و ...

سود آوری | عمران

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی ... مالی خارج از ترازنامه بر ... نسبت به اعلان سود ...

کیفیت سود | عمران

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی ... مالی خارج از ترازنامه بر ... نسبت به اعلان سود ...

ترازنامه – دانلود ها - fuka.ir

شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ... از ترازنامه بر واکنش ... نسبت به اعلان سود را از ...

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه ...

بررسی تأثیر ... تکه هایی از متن پایان نامه به ... همچنین، از معیار درماندگی مالی بر ...

تحقیق در مورد درباره ی تعليم و تربيت و انتخاب معلم 6 ص

دانلود نمونه سوالات درس مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه پیام نور با پاسخنامه تستی

پاورپوینت بررسی ،مدیریت پروژه ، Project Management

تحقیق آموزش فوتبال توسط پله

دانلود مقاله پيشنهاد روشي براي بودجه‌ريزي عملياتي

دانلود پاورپوینت بسیار شکیل و زیبا

مسير يابي

دانلود پروژه سازه فولادی 12 طبقه - دکتر گلصورت پهلویانی -سری اول

دانلود فایل QCN سالم و تست شده برای SM-A500H

دانلود فایل اقدام پژوهی رفتارهای اجتماعی دانش آموزان مدرسه راهنمایی ..